Ingen vinner på kommundelning | Sverigedemokraterna Huddinge

Ingen vinner på kommundelning

Gjorda utredningar pekar entydigt på ökade kostnader för främst administration vid en kommundelning. Inget tyder på annat än att det blir den nya kommunen som får ta större delen av skattehöjningen för att klara av de ökade kostnaderna för bibehållen kommunal service.

Östra kommundelen är väl representerad i såväl fullmäktige som i kommunala nämnder och inte heller missgynnad när det gäller kommunal service. Den eventuella fördelen av närhet till politiker och andra makthavare uppväger inte de nackdelar en kommundelning innebär. Närdemokratin kan förbättras utan att kommunen delas, bl a genom att alla partier i fullmäktige får plats i demokratiforum.

Befolkningsunderlaget kan visserligen anses tillräckligt för att Östra Huddinge skulle kunna bilda egen kommun, även om den skulle tillhöra de mindre i länet. Men eftersom västra delen av av Trångsunds församling (Vidja, Mellansjö, Svartvik och Ågesta) kommer att stanna kvar i Huddinge kommer den endast att utgöra drygt 11% av ytan, vilket vi anser är otillräckligt för att trygga en bra ekonomisk och samhällelig utveckling.

En kommundelning gör inte i det här fallet att den nya kommunen slipper problemområden, utan snarare kan det bli en ännu större börda.

Huddinge kommun har ej berörts av kommunsammanslagningar utan funnits i sin nuvarande omfattning sedan 1863.

Trots alla nackdelar kräver dock demokrati att stor hänsyn måste tas till den uppfattning innevånarna i östra kommundelen visar i folkomröstningen. Vi anser att eftersom kommundelningens konsekvenser kommer att drabba alla innevånare i kommunen måste man kräva en aktiv handling för att åstadkomma en sådan omvälvande förändring, som det här är frågan om. Det innebär att vi anser att en majoritet av de röstberättigade skall rösta ja till en kommundelning för att en sådan skall kunna bli aktuell – att avstå från att rösta eller att rösta blankt skall tolkas som ett nej till förändring, ett nej till kommundelning.

/Arnold Boström