Vår politik för Huddinge | Sverigedemokraterna Huddinge

Vår politik för Huddinge

Sverigedemokraterna i Huddinge – Trygghetspartiet!

 

Trygghet är Sverigedemokraternas viktigaste fråga.

Trygghet ska genomsyra allt i tillvaron: Trygghet är att veta att dem som behöver ska kunna få en förskoleplats, trygghet i att våra barn går i världens bästa skola, trygghet i att kunna skaffa sig en bostad, trygghet på gator och torg, trygghet i att straffade förövare får sona sina brott, trygghet i ekonomin, trygghet i en värdig ålderdom.

 

Brottsbekämpning

Trygghet är förutsättningen för frihet och demokrati.

I Sverigedemokraternas Huddinge ska alla invånare känna sig trygga oavsett plats och tidpunkt. Kommunen ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, det lokala näringslivet, ideella trygghetsgrupper och föreningar samt skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden ska bevakas genom väktare och övervakningskameror. Nattvandring genom trygghetsgrupper bör uppmuntras.

 • Brottsoffers intressen måste i alla lägen sättas framför brottslingars trygghet.
 • Huddinge ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett effektivt sätt som är anpassat efter lokala behov.
 • Huddinge ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
 • Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling och kvalificerad vård.
 • Huddinge ska uppmuntra och aktivt stödja frivilliginitiativ som t.ex. nattvandringsgrupper och trygghetspatruller.
 • Huddinge ska alltid kräva ersättning för klottersanering och annan skadegörelse.
 • Huddinge ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot tiggeri.
 • Huddinge ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet.
 • Huddinge ska aktivt arbeta för att få tillåtelse att sätta upp övervakningskameror på offentliga platser som exempelvis centrum, skolor, gångtunnlar, garage och parkeringar.

 

Flyktingmottagande

Invandringspolitiken i Sverige har havererat totalt. Exemplen på detta är många och påtagliga: ökad brottslighet, otrygghet, skriande bostadsbrist och inte minst den skenande arbetslösheten bland utrikes födda som i förlängningen ger lönedumpning och otrygga anställningsformer.

 

Världen är, tyvärr, på många håll farlig, fattig och otrygg. Samtidigt är kommunernas resurser begränsade. Dessa resurser måste användas effektivt och satsas där de gör mest nytta, nämligen där nöden och armodet är som störst. I krisområden och dess närhet.

 • Utgångspunkten för all flyktingpolitik ska vara att flyktingarna återvänder till sina hemländer när situationen så tillåter.
 • Huddinge ska årligen upprätta mångkulturellt bokslut så att kostnader och intäkter redovisas. Utan alla fakta är det svårt att fatta rätt beslut.
 • Huddinge ska kräva att staten ersätter Huddinge fullt ut, även för boende och skolkostnader för nyanlända invandrare.
 • Kommunerna ska ha bättre förutsättningar att ställa krav på motprestationer, och möjlighet att införa sanktioner mot de nyanlända som inte lever upp till sina åtaganden. Nyanländas bidrag ska ligga på en nivå som är lägre än försörjningsstödet (socialbidrag).
 • Mer restriktiva regler ska gälla för kommunens anlitande av tolkar.
 • Huddinges mångfaldsplan ska utformas så att alla former av diskriminering och rasism motverkas. Lika villkor ska gälla alla i kommunen.
 • Huddinge ska kräva ett statligt återvandringsbidrag, som lämpligen hanteras av särskilda återvandringshandläggare, så att kommunens bostäder och resurser frigörs till dess övriga medborgare.
 • Huddinge bör inrätta en integrationsförvaltning som på ett kostnadseffektivt sätt samordnar alla aktiviteter runt flyktinghjälp och integration.

 

Demokrati

Sverigedemokraterna i Huddinge vill vitalisera den representativa demokratin med fler inslag av direktdemokrati. Vi anser att det bör bli enklare för medborgarna att få till stånd folkomröstningar på såväl på lokal som regional nivå.

 • Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar.
 • Vi ser det som positivt att Huddinge är öppet för medborgarförslag fast politiker bör mer försöka hitta möjligheter att bifalla i stället för att avslå förslagen, eller anse dem besvarade.
 • Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i styrelser nämnder och beredningar på lika villkor som övriga medlemmar i dessa.
 • Huddinge ska hålla beredskap och upprätta handlingsplaner mot såväl politisk som religiös extremism.
 • Huddinge ska inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska sammansättningen. Likabehandling måste råda i all kommunal verksamhet.

 

Barnomsorg

En väl fungerande barnomsorg ligger i alla kommuninvånares intresse. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete för att barnomsorgen inte fungerar tillfredställande.

 • Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas.
 • Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet.
 • Barngrupperna bör generellt bli mindre, vi är tveksamma till om vi har råd att arbetslösa och föräldralediga har sina barn i förskolan i den omfattning som råder nu.
 • Avveckla genuspedagogiken inom barnomsorgen. Låt barn vara barn.
 • Avveckla modersmålsstödet inom förskolan. Huddinge har idag fler än åttio språk att hantera. Fokus bör ligga på att lära ut svenska.
 • Personal inom barnomsorgen måste behärska svenska.
 • Fläckfritt utdrag ur belastningsregistret ska krävas för personal som ska jobba med våra yngsta medborgare.

 

Skola och utbildning

Skolan står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång ha varit en skola i världsklass har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit stökigare, otryggare och mer segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och istället se en skola som kännetecknas av trygghet, studiero kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Inom skolan kritiserar vi den tidigare genomdrivna kommunaliseringen och förespråkar istället ett återförstatligande.

 • Ordning och reda ska råda i Huddinges skolor genom till exempel förbud mot användande av mobiltelefoner och huvudbonader i klassrummen.
 • Huddinge ska utöva påtryckningar mot staten så att den skattefinansierade hemspråksundervisningen avskaffas. Vi menar att det viktigaste när man befinner sig i Sverige är att man lär sig svenska. Att fokusera på ett annat modersmål än svenska motverkar assimileringen in i det svenska samhället. Vi vill i stället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan.
 • Sverigedemokraterna vill att skolan ger skriftliga betyg från årskurs fyra, även i ordning och uppförande.
 • Huddinge ska ha jourskolor för elever med särskilda behov.
 • Vuxennärvaron i skolan måste ökas.
 • Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan.
 • Huddinge ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform. Huddinge ska ta ställning till friskolors etablering i varje enskilt fall utifrån nytta och behov. Det är dock viktigt att hålla en balans mellan skolformer så att kvalitén i den kommunala skolan inte blir lidande.
 • Huddinge ska utöva påtryckningar på staten så att inga religiösa friskolor tillåts.
 • Vikten av skolidrott, god hälsa och ökad rörlighet för alla elever ska betonas.
 • Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas och kursutbudet ska delvis anpassas till situationen på den lokala arbetsmarknaden.
 • Samtliga skolor i Huddinge ska förses med digitala passersystem för att öka elevernas trygghet.
 • Sverigedemokraterna arbetar för att staten åter ska vara huvudman för den nuvarande kommunala skolan.

 

Kulturpolitik

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Sverigedemokraterna vill fokusera våra satsningar på bevarandet och levandegörandet av kulturarvet samt på att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för alla Huddinges invånare.

 • Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.
 • Huddinge ska ha en aktiv roll vid firandet av våra svenska högtider på ett traditionellt sätt och inte på något sätt göra det till en mångkulturell högtid.
 • Kommunalt kulturstöd ska inte gå till religiös eller politiserad verksamhet.
 • Det svenska språket ska i så stor utsträckning som möjligt användas i tal och skrift i kommunens kommunikationer.

 

Äldre- och handikappomsorgen

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sina invanda miljöer, även om vård- och omsorgsbehovet ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. De äldre i kommunen förtjänar att få tillgång till en bra äldreomsorg.

 • Huddinge ska satsa brett på förbättrad, näringsriktig och lokalproducerad mat.
 • Ett utökat stöd till anhörigvårdarna.
 • En ökad satsning på förbättrad livskvalitet och social stimulans för brukare inom äldre- och handikappomsorgen.
 • För seniorer över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.
 • Antalet äldreboendeplatser i Huddinge måste spegla behovet hos den åldrande befolkningen.
 • Omfattningen av hemtjänsten ska även baseras på den äldres behov av social stimulans.
 • Digitala loggningsbara låssystem ska införas för att skydda de boende som har assistansbehov.
 • Huddinge bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen,  givet att stor hänsyn tas till allergiker och hundrädda.
 • Huddinge bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
 • Huddinge ska ha en volontärförmedling.

 

Miljö

Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete.

 • Huddinge ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare upprättar och genomför saneringsplaner.
 • Huddinge ska ha väl dimensionerade resurser för att kunna övervaka att djurskyddslagstiftningen följs.
 • Huddinge kommun ska inte servera kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel genom ritualslakt eller långväga transporter.
 • Närproducerad och ekologiskt framställd mat ska prioriteras.
 • Huddinge ska verka för främjande av kollektivåkande genom bland annat väl tilltagna och övervakade infartsparkeringar.
 • Huddinge bör snarast miljöcertifiera sig enligt ISO 14001.
 • Övergivna fordon ska skrotas efter en vecka från anmaningsdatum till ägaren, varpå ägaren ska stå för kostnaderna.
 • Vi vill se högre böter vid nedskräpning.
 • Sverigedemokraterna är stolta och glada över Huddinges naturskyddsområden.

 

Ekonomi

Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.

En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden så som folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och självbestämmande.

Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

 • Huddinge ska under varje budgetperiod ha ett budgeterat överskottsmål på minst två procent.
 • Huddinge ska främst prioritera kärnverksamheterna.
 • Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med och även anpassas efter den verkliga situationen.
 • Kommunalskatten i Huddinge ska bygga på långsiktighet och vår ambition är att ligga i nivå med Stockholm stad för att vara en attraktiv kommun att verka och bo i.
 • Välfärden ska huvudsakligen vara skattefinansierad.
 • Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämplig verksamhet och på ett kvalitetsgranskat sätt.
 • Huddinge ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
 • Sverigedemokraterna vill satsa på kommunens inköpare. De avtal som dessa inköpare sluter är mycket betydelsefulla för kommunens sammantagna ekonomi.
 • För att maximera kommunens effektivitet genom säkerställandet av effektiva processer ska Huddinge snarast certifiera sig enligt ISO-9001.

 

Samhällsbyggnad

Sverigedemokraterna anser att Huddinge kommun har stor potential att växa genom varsam förtätning. Inte den kapplöpning med våldsam utbyggnad som nu sker då det skapar spänningar och problem hos nuvarande invånare. Det är viktigt att infrastruktur och service byggs ut innan förtätningen sker så att till exempel köer för barnomsorg och skolor undviks. Sverigedemokraterna vill bygga i ”lagom” takt så att kommunen ska vara attraktiv för alla.

 • Huddingebor ska ha förtur till Huges lägenheter.
 • Vi vill stoppa flerbostadshus i villakvarter.
 • Sverigedemokraterna är för blandade boendeformer där bostadsrätter och hyresrätter byggs i samma områden för att minska segregationen.
 • Bygg parkeringar under husen! Markytan är begränsad och behovet av parkeringar försvinner inte genom att önska bort dem. Trots kostnaden så är det långsiktigt önskvärt att bygga parkeringar i underjorden eller under husen samt planera för flervåningsgarage i anslutning till pendeltåg och tunnelbana.
 • Sverigedemokraterna i Huddinge är i dagsläget emot Spårväg Syd i form av en spårlösning då vi anser att den ger för lite kollektivtrafik för pengarna jämfört med andra lösningar som bussar av BRT-typ.  Dessutom ska Storstockholms trafiklösningar finansieras av Landstinget, inte av kommunen. 
 • Expansion och utveckling av kommunen ska ske i samförstånd med SL ochTrafikverket.
 • Sverigedemokraterna i Huddinge ser gärna några utmanande och vackra byggnader som sätter kommunen på kartan.
 • Sverigedemokraterna är positiva till effektiva trafiklösningar så som till exempel Södertörnsleden, Förbifart Stockholm och Östra länken.
 • Huddinge ska verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott.
 • Sverigedemokraterna kräver, för att knyta ihop kommundelarna, en effektiv kommunikation från Skogås/Trångsund via Länna och Huddinge Centrum till Flemingsberg och vidare till Kungens Kurva. Detta är speciellt viktigt då man flyttar industrierna från Sjödalen till Länna.
 • Huddinges infartsparkeringar ska i första hand prioritera kommuninvånarnas bilar. Detta kan enkelt lösas genom t.ex. ett lokalt parkeringstillstånd.
 • Sverigedemokraterna vill att Huddinge ska motarbeta olovlig andrahandsuthyrning genom aktiva kontroller.