Vår politik för Huddinge | Sverigedemokraterna Huddinge

Vår politik för Huddinge

 

Flyktingmottagande

Invandringspolitiken i Sverige har havererat totalt. Exemplen på detta är många och påtagliga: ökad brottslighet, otrygghet, skriande bostadsbrist och inte minst den skenande arbetslösheten, som framför allt drabbar unga och utrikes födda, och ger lönedumpning och otrygga anställningsformer.

Som en tydlig markör mot en ansvarslös, extremt kostsam och ohållbar politik vill vi därför säga upp alla avtal med migrationsverket. På så sätt kan vi verka för att få till stånd en förändring på riksplanet.

Världen är, tyvärr, på många håll farlig, fattig och otrygg. Samtidigt är kommunernas resurser begränsade. Dessa resurser måste användas effektivt och satsas där de gör mest nytta, nämligen där nöden och armodet är som störst. I krisområden och dess närhet.

 • Utgångspunkten för all flyktingpolitik skall vara att flyktingarna återvänder till sina hemländer när situationen så tillåter.
 • Huddinge skall årligen upprätta mångkulturellt bokslut så att kostnader och intäkter redovisas. Utan alla fakta är det svårt att fatta rätt beslut.
 • Huddinge skall kräva att staten ersätter Huddinge fullt ut, även för boende och skolkostnader för nyanlända invandrare.
 • Kommunerna skall ha bättre förutsättningar att ställa krav på motprestationer, och möjlighet att införa sanktioner mot de nyanlända som inte lever upp till sina åtaganden. Nyanländas bidrag skall ligga på en nivå som är lägre än försörjningsstödet (socialbidrag).
 • Mer restriktiva regler skall gälla för kommunens anlitande av tolkar.
 • Huddinges mångfaldsplan skall utformas så att alla former av diskriminering och rasism motverkas. Lika villkor skall gälla alla i kommunen.
 • Huddinge skall kräva ett statligt återvandringsbidrag, som lämpligen hanteras av särskilda återvandringshandläggare, så att kommunens bostäder och resurser frigörs till dess övriga medborgare.

 

Demokrati

Sverigedemokraterna i Huddinge vill vitalisera den representativa demokratin med fler inslag av direktdemokrati. Vi tycker att det bör bli lättare för människor att få till stånd folkomröstningar såväl på lokal som regional nivå.

 • Huddinge ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras.
 • Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar.
 • Vi ser det som positivt att Huddinge är öppet för medborgarförslag.
 • Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige skall ha rätt till insynsplatser i styrelser nämnder och beredningar på lika villkor som övriga medlemmar i dessa.
 • Huddinge skall ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig utryck i kriminella handlingar och för hantering av hot mot förtroendevalda.
 • Huddinge ska inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska sammansättningen.

 

Barnomsorg

En väl fungerande barnomsorg ligger i alla kommuninvånares intresse. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete för att barnomsorgen inte fungerar tillfredställande.

 • Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen ska främjas.
 • Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet.
 • Barngrupperna bör generellt bli mindre.
 • Avveckla genuspedagogiken inom barnomsorgen. Låt barn vara barn.
 • Avveckla modersmålsträningen inom förskolan. Föräldrar som finner modersmålsträning viktig bör sköta detta privat.

 

Skola och utbildning

Skolan står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång ha varit en skola i världsklass har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit stökigare, otryggare och mer segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och istället se en skola som kännetecknas av trygghet, studiero kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Inom skolan kritiserar vi den tidigare genomdrivna kommunaliseringen och förespråkar istället ett återförstatligande.

 • Huddinge skall utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade hemspråksundervisningen avskaffas. Vi menar att det viktigaste när man befinner sig i Sverige är att man lär sig svenska. Att fokusera på ett annat modersmål än svenska motverkar assimileringen in i det svenska samhället. Därför vill vi avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Vill man lära sig ett annat modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.
 • Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan.
 • Skolan ska erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.
 • Huddinge ska ha jourskolor för stökiga elever.
 • Vuxennärvaron i skolan bör ökas, till exempel genom ett klassmorfarsystem.
 • Den enskilda skolan ska ges möjlighet att anordna traditionella terminsavlutningar tillsammans med Svenska Kyrkan, eftersom vårt samhälle vilar på kristna värderingar.
 • Heltäckande slöja ska inte tillåtas i skolan.
 • Huddinge ska erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform. Huddinge ska ta ställning till friskolors etablering i varje enskilt fall utifrån behov och nytta. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvalitén i den kommunala skolan blir lidande.
 • Huddinge ska utöva påtryckningar på staten så att inga religiösa friskolor tillåts.
 • Vikten av skolidrott, god hälsa och ökad rörlighet för alla elever ska betonas.
 • Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas och kursutbudet ska delvis anpassas till situationen på den lokala arbetsmarknaden.
 • Sverigedemokraterna arbetar för att staten åter ska vara huvudman för den nuvarande kommunala skolan.

 

Kulturpolitik

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Sverigedemokraterna vill fokusera våra satsningar på bevarandet och levandegörandet av kulturarvet samt på att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för alla Huddinges invånare.

 • Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.
 • Huddinge ska ha en aktiv roll vid firandet av våra svenska högtider på ett traditionellt sätt och inte göra det till en mångkulturell högtid.
 • Kommunalt kulturstöd ska inte gå till religiös eller politiserad verksamhet.

 

Äldre- och handikappomsorgen

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sina invanda miljöer, även om vård- och omsorgsbehovet ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. De äldre i kommunen förtjänar att få tillgång till en bra äldreomsorg.

 • Huddinge ska satsa brett på förbättrad matkvalité.
 • Ett utökat stöd till anhörigvårdarna.
 • En ökad satsning på förbättrad livskvalitet och social stimulans för brukare inom äldre- och handikappomsorgen.
 • För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.
 • I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
 • Omfattningen av hemtjänsten ska även baseras på den äldres behov av social stimulans.
 • Digitala låssystem ska införas för att skydda de boende.
 • Huddinge bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda.
 • Huddinge bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
 • Huddinge ska ha en volontärförmedling.
 • En total genomlysning av kommunens färdtjänst behövs för att förbättra kvalitet och tillgänglighet för äldre och handikappade.

 

Miljö

Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete.

 • Gratis SRV-kort med få begränsningar till samtliga Huddinges hushåll och företag.
 • Huddinge ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare upprättar och genomför saneringsplaner.
 • Huddinge ska ha väl dimensionerade resurser för att kunna övervaka att djurskyddslagstiftningen följs.
 • Huddinge kommun ska inte servera kött från djur som utsatts för onödigt lidande, till exempel genom ritualslakt eller långväga transporter.
 • Närproducerad och ekologiskt framställd mat ska prioriteras.
 • Huddinge ska verka för främjande av kollektivåkande genom bl.a. infartsparkeringar.
 • Huddinge bör snarast miljöcertifiera sig enligt ISO 14001.
 • Sverigedemokraterna är stolta och glada över Huddinges naturskyddsområden.

 

Ekonomi

Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig

del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.

En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och  självbestämmande.

Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

 • Kommunen ska under varje budgetperiod ha ett budgeterat överskottsmål på minst två procent.
 • Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.
 • Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med och även anpassas efter den verkliga situationen.
 • Skatteuttaget bör bygga på långsiktighet och ska ligga i nivå med Stockholm stad.
 • Välfärden ska huvudsakligen vara skattefinansierad.
 • Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämplig verksamhet och på ett kvalitetsgranskat sätt.
 • Huddinge ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
 • Sverigedemokraterna vill satsa på en rejäl kompetenshöjning av kommunens inköpare. De avtal som dessa inköpare sluter är betydelsefulla för kommunens sammantagna ekonomi.
 • För att maximera kommunens effektivitet ska Huddinge snarast certifiera sig enligt ISO-9001.

 

Samhällsbyggnad

Sverigedemokraterna anser att Huddinge kommun har stor potential att växa genom förtätning. Det är viktigt att infrastruktur och service byggs ut innan förtätningen sker så att t.ex. barnomsorgsköer undviks. Sverigedemokraterna vill att kommunen ska vara attraktiv för alla.

 • Huddingebor ska ha förtur till Huges lägenheter.
 • Bygg parkeringar under husen! Markytan är begränsad och fler parkeringsplatser behövs. Trots kostnaden så är det långsiktigt önskvärt att bygga parkeringar i underjorden eller under husen samt planera för flervåningsgarage i anslutning till pendeltåg och tunnelbana.
 • Sverigedemokraterna i Huddinge är emot Spårväg Syd då vi anser att den ger för lite kollektivtrafik för pengarna jämfört med andra lösningar.  Dessutom ska SL:s trafiklösningar bekostas av Landstinget, inte av kommunen.
 • Sverigedemokraterna är för blandade boendeformer.
 • Expansion och utveckling av kommunen ska ske i samförstånd med SL och Transportstyrelsen.
 • Sverigedemokraterna i Huddinge ser gärna några utmanande och vackra byggnader som sätter kommunen på kartan.
 • Sverigedemokraterna är positiva till effektiva trafiklösningar såsom till exempel Södertörnsleden och Förbifart Stockholm.
 • Huddinge ska verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott.
 • Sverigedemokraterna kräver, för att knyta ihop kommundelarna, en effektiv kommunikation från Skogås/Trångsund via Länna och Huddinge Centrum till Flemingsberg och vidare till Kungens Kurva. Detta är speciellt viktigt då man flyttar industrierna från Sjödalen till Länna.
 • Sverigedemokraterna i Huddinge tycker det är märkligt att det är dyrare att med SL åka mellan Segeltorp och Stuvsta, än mellan Norsborg och Gåshaga. Vi kräver en ny utredning om zonsystemet.
 • På Huddinges infartsparkeringar ska främst huddingebornas bilar få parkeras genom ett lokalt parkeringstillstånd.
 • Väg- och VA-anslutningsavgift i Huddinges fritidshusområden ska kunna skjutas till framtida försäljning av fastigheten.

 

Brottsbekämpning

Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet.

Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste i alla lägen sättas framför brottslingars intressen. Kommunen ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden ska bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

 • Kommunen ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett effektivt sätt som är anpassat efter lokala behov.
 • Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
 • Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi.
 • Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, bilburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.
 • All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn eller annat olämpligt beteende.
 • Kommunen bör uppmuntra till bildandet och aktivt stödja nattvandringsgrupper.
 • Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer samt följa upp gruppernas verksamhet noggrant.
 • En uppsökande verksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp.
 • Huddinge ska alltid kräva ersättning för klottersanering.
 • Kommunen ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot tiggeri.